Njoftime

Njoftim mbi regjistrin e vajrave te perdorur

Bazuar ne VKM Nr.765, date 07.11.2012 “Për miratimin e rregullave për grumbullimin e d iferencuar dhe trajtimin e vajrave të përdorura” , po ju bejme me dije se subjektet gjenerues , menaxhues apo prodhues/importues e vajrave te perdorur duhet te plotesojne Regjistrin bashk angjitur kesaj shkrese dhe te raportojne cdo 6 muaj prane DRM-se Tirane per plotesimin e Regj istrave te ngarkuar nga VKM-ja e mesiperme. Subjekti bashke me detyrimin per te raportuar cdo 6 muaj per shkarkimet ne mjedis dhe zbatimin e kushteve te vena ne Lejen Mjedisore te Ti pit C qe disponon, duhet te raportoje dhe te sjelli ne formatin zyrtar bashkangjitur kesaj sh krese Regjistrin e vajrave te perdorura. Ju keshillojme te plotesoni ne kohe dhe brenda cd o aspekti ligjor detyrimet qe rrjedhin si pasoje e administrimit te Lejes Mjedisore qe ju dis pononi.


Publikuar 25-02-2017

Njoftim mbi monitorimet

Njoftohen te gjithe personat fizike dhe juridike qe jane mbajtes te lejes mjedisore tipi c , te dergojne prane drejtorise rajonale te mjedisit Tirane(DRM), te dhenat e monitorimit cdo 6 muaj, si dhe te vene ne dispoziocion te inspektoreve te mjedisit,gjate inspektimit te ushtru ar prej tyre.Ne zbatim te nenit 44 te "Ligjit mbrojtjes se mjedisit" Raportet e Monitorimit d o te pranohen vetem nga laboratore te akredituar. Subjektet mbajtes te Lejes mjedisore tipi C, duhet te paguajne tarifen vjetore prej 2 000 .Kjo pagese behet cdo fillim viti pasardhes.


Publikuar 11-10-2016

Njoftim mbi monitorimet

Njoftohen te gjithe subjektet ne Qarkun Tirane, te pajisura me Leje Mjedisi tipi C,ne baze te Vendimit Nr. 419, datë 25.06.2014, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërk esave për Leje Me lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për leje respektive të mjedis it, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e tyre nga QKL-ja”,duhet te monitorojne shkarkimet e tyre dhe te raportojne prane D RM Tirane cdo 6 muaj duke filluar nga dita marrjes se lejes ne QKL.


Publikuar 12-01-2016